ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА IQ И ЖИТЕН ДАР

Чл. 1. Организатор
  1. Промоционалната кампания на iQ /Ай Кю/ и ЖИТЕН ДАР, по-нататък в текста наричана „Кампанията”, се организира и провежда от „Интерфудс България” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.„Христофор Колумб“ № 57, представлявано от управителя Петрос Петридис.
  2. Официалните правила са достъпни безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоционалната Кампания на следния уебсайт: www.interfoodsbg.com.
  3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: www.interfoodsbg.com.
  4. С участието си в промоционалната кампания участниците се съгласяват с нейните официални правила (нататъкв текста наричани „Официални правила”) и са длъжни да спазват условията им.
Чл. 2. Място на провеждане и участващи обекти
Кампанията се провежда на територията на страната във всички обекти от търговска верига „Фантастико“, както е описано в Приложение 1.
Чл. 3. Продължителност на Кампанията
Кампанията стартира на 25 ноември 2021 г. и продължава до 24 декември 2021 г. включително или до изчерпване на количествата награди, посочени в чл. 8 от настоящите Официални правила.
В случай, че Организаторът реши да съкрати/удължи срока на Кампанията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта www.interfoodsbg.com.
Чл. 4. Право на участие
В Kампанията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 25 ноември 2021 г. и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:
- закупило е 2 продуктa с марките iQ /Ай Кю/ и/или Житен Дар, независимо от техния вид, размер и опаковка, които са налични в търговските обекти, участващи в кампанията и посочени в чл. 2 от настоящите правила;
- при покупката на продукти, описани по-горе от обект, участващ в Кампанията, е получило на касата в съответния обект скреч-карта;
В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Интерфудс България” ЕАД, както и членове натехните семейства (по права и съребрена линия).
Чл. 5. Участващи продукти
1. Участващите продукти са: всички продукти с марка iQ /Ай Кю/ и Житен Дар, независимо от техния вид, размер и опаковка, дистрибутирани от „Интерфудс България” ЕАД.
2.  Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официалниправила в периода 25 ноември 2021 г. до 24 декември 2021 г. включително. 
3.  След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носиотговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли даподведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.
Чл. 6. Механизъм на Кампанията и условия за участие
Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи 2 продукта с марка iQ /Ай Кю/ и/или Житен Дар независимо от техния вид, размер и опаковка от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила, може да вземе от касата в обекта скреч-карта и може да спечели една от следните награди:
– ваучер за покупка на стойност 10 лв., валиден за верига магазини Фантастико или
– вафлени пурички iQ ПУРИЧКИ ВАФЛЕНИ IQ КРЕМ КАКАО С ЛЕШНИЦИ 135 ГР.

Един участник може да участва неограничен брой пъти в кампанията.


I. За да спечели една от наградите участникът е необходимо:

  1. Да е закупил 2 продукта с марка iQ /Ай Кю/ и/или Житен Дар, независимо от техния вид, размер и опаковка, които продукти са налични в търговските обекти, участващи в кампанията, посочени в чл. 2 от настоящите правила;
  2. Да е получило скреч-карта от касата в участващ обект, от който е направена покупката;
  3. Да изтрие обозначеното скреч-поле и да разбере дали печели награда на момента.
Чл. 7. Ограничения
Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания.
Чл. 8. Награди
Наградите са:

-        250 (двеста и петдесет) броя ваучери за покупка на стойност 10 лв., валидни за верига магазини Фантастико;

-        1500 (хиляда и петстотин) броя вафлени пурички iQ ПУРИЧКИ ВАФЛЕНИ IQ КРЕМ КАКАО С ЛЕШНИЦИ 135 ГР;


Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната паричнаравностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.
Чл. 9. Лични данни
При провеждане на настоящата кампания не се събират никакви лични данни от участващите лица.
Чл. 10. Данъци и такси
С включването си в кампанията участникът потвърждава, че е запознат с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

Организаторът на Кампанията не носи отговорност за каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, които остават за сметка на победителя, с изключение на данъците, които по закон са отговорност на Организатора на Кампанията.
Чл. 11. Съдебни спорове и приложимо законодателство
Всички евентуални спорове между Организатора и участниците ще бъдат решавани с взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд в България съобразно приложимото законодателство.
Чл. 12. Прекратяване на „Кампанията”
преди официалния краен срок
Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при настъпването на форсмажорни обстоятелства.

Кампанията може да бъде прекратена преди официално обявения краен срок при решение на Организатора, катотова ще бъде оповестено една седмица предварително на www.interfoodsbg.com.

Включването на участниците в Kампанията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане наKампанията и се считат обвързани с тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Участващи обекти от търговска верига „Фантастико“: